VOLA Rejselegat

VOLA Rejselegat

Modtager af VOLA Rejselegat Juni 2017

Arkitektskolen Aarhus

Med projektet Urban Development of a New Subdivision in Nuuk modtager Kimmernaq Lyberth og Bodil Sofia Hemgård VOLA legatet.

Begrundelse for tildeling af legat:

Landskabsarkitekt Sven-Ingvar Andersson skriver på et tidspunkt, at der findes bygninger, som ligger smukt i landskabet, fordi vi forstår den sammenhæng de indgår i. Legatmodtagerne viser med deres afgangsprojekt, at byer også kan ligge smukt i landskabet.

Uden at opgive traditionelle byplanlægningsdyder foreslår legatmodtagerne, som et led i udviklingen af Nuuk, et nyt byområde, der synes at være groet ud af det helt særlige kystlandskab på Grønlands vestkyst. Den grønlandske natur, i form af smeltevand, vind, sollys og ikke mindst det allestedsnærværende kystterræn, er på overlegen vis indlejret i projektets DNA.

Det har ført til præcise, og til tider overraskende, udpegninger af bebyggelser, der eksplicit forholder sig til konteksten på forskellige måder. Det kommer til udtryk i en klarhed i projektet, hvor bebyggelser enten ligger på et plateau, for foden af et terræn eller langs med en kyststrækning, hvilket i sig selv er prisværdigt. Men byliv udfolder sig som bekendt mellem husene, også på Grønland, og projektets store styrke ligger i at kombinere en grundlæggende respekt for den helt særlige kontekst og udpegningen af nye bebyggelser med frembringelsen af en række offentlige og semioffentlige byrum, der gentænker Nuuks udeområder. Fra at indeholde en meget klar opdeling mellem privat og offentlig, bliver der i projektet peget på etableringen af en lang række mellemzoner, der fungerer som, for Nuuk, nye udendørs mødesteder.

Legatmodtagerne demonstrerer således en overbevisende beherskelse af planlægnings- og by-designfacetter, der kommer til udtryk i et imponerende kortlægnings- og tegningsmateriale.

 

Med projektet LE CORBUSIER AND DWELLING – an investigation of asceticism in architecture modtager Niels Eli Kjær Thomsen VOLA legatet.

Begrundelse for tildeling af legat

Med sit afgangsprojekt udtrykker legatmodtageren en hyldest til bygningskunsten. Dette udfolder sig gennem udformningen af en andelsboligbebyggelse i Aarhus K og ved omfattende forstudier af Le Corbusiers tidligere virke som arkitekt.

I forhold til sidstnævnte er opmærksomheden er i særlig grad rettet mod Le Corbusiers inspiration fra klostret Certosa del Galluzzo. Herunder klosterlivets skelnen mellem det individuelle og kollektive i askesen. En inspiration, der hos Le Corbusier fører til en identifikation af en række grundlæggende menneskelige behov. Disse genfindes i den senere programmeringen af blandt andet klostret La Tourette og boligbebyggelsen Unite d´Habitation.

Under udarbejdelsen af en andelsboligbebyggelse i Aarhus K, forfølger legatmodtageren med en kritisk distance Le Corbusiers tanker. Dette kulminerer med netop en kritik af Le Corbusiers betragtninger vedrørende det asketiske liv. Legatmodtageren går så langt som at kalde disse for en fejlfortolkning. Således rummer det asketiske liv ifølge legatmodtageren en individuel forbindelse med omverdenen og fraviger derfor en reduktion af mennesket til en standard enhed med ensartede mentale, sociale og fysiske behov. Le Modulor repræsenterer ganske vist en fysisk måleenhed, men forbliver også kun at være dette.

Med sin overlegne beherskelse af et teoretisk materiale og samtidig en umiddelbar formtæft, i forhold til den udarbejde bebyggelse, demonstrer legatmodtageren en unik begavelse indenfor flere felter. I særlig grad kommer dette til udtryk, idet et teoretisk grundstof danner forlæg for interventioner i en nutidig sammenhæng.

 

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Københavns Borgerrepræsentation vedtog i 1989 en dispositionsplan for Assistens Kirkegård i København, der medfører indretning af en museal afdeling, en mindepark og en lokalkirkegård. Ifølge planen skal 1/3 af den eksisterende kirkegård omdannes til park langs Jagtvej og Hans Tavsens Park. Det betyder, at kirkegårdens klare afgræsning mod byen svækkes og dens rum blandes med parkens.

I sin nuværende form befinder Assistens Kirkegård sig midt i en meget aktiv del af byen og bruges allerede som park. Den fungerer imidlertid stadig som kirkegård og markerer derfor en grænse for hverdagslivet. Kirkegårdens rum træder på samme tid ud af de normale hierarkier og åbner sig for alle byens borgere. Simone Maria Vestergaard Jensen tager dermed fat i en interessant problemstilling, der rækker langt ud over det konkrete projekt.

Hendes besvarelse er på samme tid enkel og original. Hun etablerer en mur mellem den del af kirkegården der bevares og det nye parkområde. Muren skærmer den resterende kirkegård mod byen og parkens liv. Muren foldes om sig selv og opretter derved en tærskel mellem kirkegård og park. Mellemrummet danner en sekvens af indbyrdes forbundne rum, der træder ud af den omkringliggende verden.

Projektet er udført med en fin kunstnerisk fornemmelse. Hendes modeller, tegninger og visualiseringer formår på bedste vis at fremkalde tærskelrummet mellem parken og kirkegården.

Alice Margret Haugh

At a time where we see deep transformations of the European political landscape with the rise of populisms and profound divides such as the Brexit, the question of the representation of power is becoming once again critical.
Alice Haugh with her project  Nextminster tackles this issue frontally by proposing a new decentralized parliament for the UK with a new identity. Nextminster aims to re-activate the relationships between politicians and the civil society at multiple levels: At the levels of the programmatic organization of the government, of the spatial organization from region, to city, to building; and at the level of aesthetics through a broad spectrum of media ranging from the architectural language, to ornament, to the design of a new passport for the UK citizens.
Nextminster deals with intelligence, freshness, seriousness and even humor with architectural  themes that have been disregarded by current architectural discourses such as symbolism and  monumentality. Alice Haugh’s  proposal  skillfully balances the mundane and the emblematic, the monumental and the temporal, the functional and the symbolic dimensions of a reformed democratic government for the UK. Hence Nextminster is not only socially and politically relevant but also embraces a critical discourse at an architectural and artistic level.
From the program proposal to the architectural project Alice Haugh has impressed the jury with the thoroughness, the precision, the coherence and the originality of her work making Nextminster an exceptional project as well as demonstrating her high command of the complexity and richness of architecture.
The jury has therefor decided to award Alice Margret Haugh who graduated from the master program Urbanism and Societal Changes with the VOLA prize.

KONTAKT VOLA
Følg VOLA på Instagram og se mere inspirerende nyt om design og arkitektur. @vola.denmark - Posts fra Instagram
Dansk designarv VOLA oplevelsen Et løfte om lang levetid

Når du vælger VOLA, får du ikke kun et produkt, hvor design og kvalitet holder i generationer. Du bliver også en del af den danske designhistorie med danske designikoner produceret i den bedste danske håndværkstradition

Brug for yderligere hjælp?

Hvis du har spørgsmål, er vi her for at hjælpe.

Kontakt